Mezőőri szolgálat

Mezei őrszolgálat

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete mezőőri őrszolgálatról szóló 3/2008. (II.14.) önkormányzati rendelete 2008. március 1. napján lépett hatályba. A rendelet letölthető: innen

A rendelet hatálya kiterjed Bátya község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek védelmére, – ide értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet is – illetve azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira.

Mezőőr neve: Dobos Imre
Elérhetősége: +3670-452- 7274

A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, fölmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát a polgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és a Kalocsai Rendőrkapitányság látja el.

A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

  1. ) az őrzött vagyont veszélyeztető, vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolásra, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
  2. ) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
  3. ) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;
  4. ) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyről a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és a legközelebbi rendőri szervnek átadni;
  5. ) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosának átadni;
  6. ) a mezőgazdasági területen észlelet környezetszennyezés ellen fellépni;
  7. ) a mezőőri naplót naponta vezetni.

A mezőőr együttműködik a rendőrséggel.

A mezőőri járulékfizetésre kötelezettek köre:

A mezőőri járulék megfizetésére a földhasználó, ha az ismeretlen, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos köteles. Több földhasználó vagy tulajdonos esetében a földhasználók, tulajdonosok a használatukban álló illetve tulajdonukban lévő ingatlanterület alapterülete után kötelezettek járulékfizetésre.

A mezőőri járulék összege: 350,- Ft/ha./év.

Az 1 hektár alatti földterület mezőőri járuléka egységesen 350 Ft/év.

A mezőőri járulékot minden év július 31-ig kell egyösszegben megfizetni. Erről külön értesítést küld a Bátyai Polgármesteri Hivatal. A mezőőri járulék nem teljesítése köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható.

A járulékfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése:

A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használatának illetve tulajdonjogának keletkezését követő év első napján keletkezik. A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználat vagy tulajdonjog megszűnik.

A földhasználó vagy tulajdonos mezőőri járulék fizetési kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről, változásáról a mezőőri járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől, megszűnésétől, avagy változásától számított 60 napon belül köteles bejelentést tenni a hatósághoz.