Közérdekű adatok

 

 

III. Gazdálkodási adatok

    Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfél-szolgálatának elérhetőségei Bátya Község Önkormányzata
Székhely: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Postai cím: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Telefonszám: +36-78/468-026
Fax száma: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu
Honlap: http://www.batya.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: +36-78/468-026
Bátyai Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Postai cím: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Telefonszám: +36-78/468-026
Fax száma: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu
Honlap: http://www.batya.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: +36-78/468-026
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Bátyai Polgármesteri Hivatal egységes, szakmai belső szervezeti egységekre nem tagozódik. Engedélyezett létszáma 9 fő, ebből 8 fő szakmai és 1 fő fizikai dolgozó.Bátyai Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája:link1
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Bátya Község Önkormányzata
Fekete Csaba polgármester
Tel.: +36-78/468-026
Fax: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu
polgarmester@batya.hu
Anisity Attila alpolgármester
Tel.: +36-78/468-026
Fax: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu          

Bátyai Polgármesteri Hivatal
Bukros Noémi Linda jegyző
Tel.: +36-78/468-026
Fax: +36-78/468-475
E-mail: jegyzo@batya.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Ügyfélkapcsolati vezető a szervezeten belül nincs.
Bátyai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn, kedden: délelőtt 8:00-12:00, délután 13:00-16:00
Szerdán: délelőtt 8:00-12:00
Pénteken: délelőtt 8:00-12:00          

A jegyző hétfő délelőtt, szerda délelőtt, péntek délelőtt tart ügyfélfogadást.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének létszáma 7 fő.Tagjai:
Fekete Csaba polgármester
Tel.: +36-78/468-026
Fax: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu
polgarmester@batya.hu
Anisity Attila alpolgármester
Tel.: +36-78/468-026
Fax: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu          

Cserdi Sándor Zoltán képviselő
Junger Péter képviselő
Markó Gábor képviselő
Markó János képviselő
Mészáros József képviselő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye
Székhelye: 6351 Bátya, Bercsényi u. 17.
Telefonszám: +36-78/468-477
Bátyai Óvoda
Székhelye: 6351 Bátya, Kiss Ernő u. 1-3.
Telefonszám: +36-78/468-225
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nem releváns
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Bátyai Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Alapító jogszabály megjelölése, alapító határozat, alapító okirat: link2
Vezetője: Bukros Noémi Linda jegyző
Honlap: http://www.batya.hu
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye
Székhelye: 6351 Bátya, Bercsényi u. 17.
Telefonszám: +36-78/468-477
Alapító jogszabály megjelölése, alapító határozat, alapító okirat: link3
Vezetője: Markó Jánosné intézményvezető
Működési engedélyek: link1,link2,link3
Bátyai Óvoda
Székhelye: 6351 Bátya, Kiss Ernő u. 1-3.
Telefonszám: +36-78/468-225
Alapító jogszabály megjelölése, alapító határozat, alapító okirat: link5
Vezetője: Decsák Ferencné intézményvezető
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Postai cím: 6001 Kecskemét Pf.: 226.
Tel.: +36-76/513-713
Fax: +36-76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bkmkh.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Ügyfélfogadás: a hét minden napján munkaidőben.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

    Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: [link]          

  • Bátya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata: link7
  • Bátyai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata: link8
  • Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata: link9
  • Bátyai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata: [link]
  • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: [link]
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Bátya Község Önkormányzata önként vállalt feladatai az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete:link12
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények [link]
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei [link]
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Kiadvány címe: „Hírlevél”
Témája: közérdekű hírek, közlemények, hirdetések
Hozzáférés módja: kéthetente megjelenő ingyenes kiadvány, háztartásonként kihordvaHirdetések költségtérítésének mértéke:Karakter szám után történik a díj meghatározása. Karakterek közé nem számítandó az írásjelek, illetve a szóköz.          

Karekter szám(db) Fizetendő összeg
1-100 250 Ft
101-200 350 Ft
201-300 450 Ft
301-400 550 Ft
401-500 650 Ft

Száz karakterenként további 100,-Ft-tal nő a díj.
A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjére, az állampolgári közreműködésre, eljárási szabályokra, valamint az ülések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza
link15A Képviselő-testület üléseinek helye: Bátyai Általános Iskola ebédlője (6351 Bátya, Úttörő u. 2.) és Bátyai Polgármesteri Hivatal (6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.)A Képviselő-testület üléseinek ideje: évente a Képviselő-testület munkatervében meghatározott ütemezés szerint, de évente legalább 6 ülést tart. A rendes ülést általában a hónap utolsó csütörtöki napjára hívják össze.          

Testületi anyagok:

  • önkormányzati rendeletek:link1
  • határozatok,
  • jegyzőkönyvek és mellékletei.

[link ]

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Jegyzőkönyvekre
[link ]
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetményekre
[link ]
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet:link19          

2015. évi civil szervezetek pályázat eredménye:link20

2016. évi civil szervezetek pályázat eredménye:link21

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Bátyai Polgármesteri Hivatal Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
link22Intézésének helye:
Bátya Polgármesteri Hivatal
Székhely: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.
Telefonszám: +36-78/468-026
Fax száma: +36-78/468-475
E-mail: batya@batya.hu
Honlap: www.batya.huAdatvédelmi felelős, információs jogokkal foglalkozó személy:
Bukros Noémi Linda jegyző
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
 
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
 
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Bátya Község Önkormányzata
Éves elemi költségvetések [link]
Számviteli beszámolók [link]
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.          

2015. évi Elemi költségvetés 1.1.0. számú mellékletében 01-28. sorok
2016. évi Elemi költségvetés 1.1.0. számú mellékletében 01-28. sorok

Éves költségvetésekre [link ]

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Bátya Község Önkormányzata által adott költségvetési támogatások:          

2014. évi adott költségvetési
támogatások
[link]

2015. évi adott költségvetési támogatások
[link]

2016. évi adott költségvetési támogatások
[link]

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szerződések (nettó 5 millió Ft felett):          

2015. évi Szerződések (nettó 5 millió Ft felett) [link]
2016. évi Szerződések (nettó 5 millió Ft felett) [link]

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEOP-2014-4.10.0/F – Bátyai Általános Iskola, Óvoda, Sportcsarnok és Étkező Épület energetikai korszerűsítése [link]
Kisbusz pályázat – VolksWagen [link]
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Bátya Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata:link33
Bátya Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve:link34
Bátya Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve:link35
Bátya Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve:link36
Bátya Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása:link37
Bátya Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása:link38
Bátya Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve:link39
Bátya Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása:link40
Bátya Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása:link41
Bátya Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terv:1. melléklet  

Bátya Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terv:1. melléklet