Pályázat civil szervezetek támogatására

Pályázati felhívás

Bátya Község Önkormányzata pályázatot hirdet 2024. évben a civil szervezetek támogatására.

Pályázat kiírója: Bátya Község Önkormányzata

Pályázat címe: Bátya településen működő civil szervezetek 2022. évi támogatása

Pályázat célja: Községünkben a civil szervezetek jelentősége, közösségformáló szerepe az utóbbi években megerősödött. Több helyi rendezvény, esemény megrendezését vállalják fel, vagy éppen vesznek részt azok színvonalas lebonyolításában. Bátya Község Önkormányzata elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. A pályázat kiírásának célja, hogy ezt a szerepet tovább erősítsék, lehetőségük legyen még nagyobb tartalommal megtölteni a rájuk bízott közösségek életét, feladatait.

A támogatottak köre: Támogatásban kizárólag az a civil szervezet részesíthető, amely Bátya község közigazgatási területén működő, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, továbbá a bátyai lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Támogatás nyújtható:

 1. működési kiadásaik finanszírozásához,
 2. a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,
 3. a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,
 4. hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

Az a)-d) pont közötti támogatások részletezését a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.100.000.- Ft.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
 2. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
 3. a pályázat nevét,
 4. az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
 5. a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,
 6. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 7. a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. a civil szervezet alapdokumentumainak, a képviselő által hitelesített másolata,
 2. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén, a közhasznúsági jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
 3. a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul,
 4. a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
 5. a pályázó nyilatkozata a Knyt.[1] 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 6. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

Annak a civil szervezetnek, amely már benyújtotta alapdokumentumait és gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról nem kell a pályázathoz az alapdokumentumokat csatolnia, de nyilatkoznia kell arról, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában az előző évben benyújtotthoz képest változás nem történt.

A pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylés módja: Nyomtatványokat igényelni lehet a Bátyai Polgármesteri Hivatalnál (6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.). Kötelező formanyomtatvány nincs.

A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani Bátya Község Polgármesteréhez (6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.) címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

Hiánypótlás lehetősége: A pályázót egyszeri esetben – 15 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felhívni.

Pályázat elbírálásának rendje, határideje: A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejét követő rendes ülésén, de legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül határozattal dönt.

A pályázati eredményről történő értesítés módja, határideje: Bátya Község Polgármestere a Képviselő-testület döntéséről, a pályázat eredményéről a pályázókat legkésőbb a döntéstől számított 8 napon belül értesíti.

A szerződéskötésre vonatkozó szabályok: A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A támogatás igénybevételének módja, feltételei:

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

A támogatásnak a támogatási szerződésben rögzítettektől történő eltérő célú felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosításra kerül.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

Az elszámolható költségek körét és az elszámolás módja, határideje:

Az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete 11. §-a tartalmazza.

A támogatási döntést követően az önkormányzat által támogatott civil szervezet számára elszámolási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott pénzbeli támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az elszámolási kötelezettséget és az elszámolás benyújtásának módját a támogatási szerződésben kell kikötni, valamint egyértelműen meg kell határozni a céljellegű juttatás felhasználásának határidejét.

A civil szervezetnek a támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év március 31–ig el kell számolnia.

Az ellenőrzés módja: Az elszámolást Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságához kell benyújtani, amely az elszámolást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi.

Az ellenőrzés eredményéről a támogatottat írásban értesíteni kell. A támogatással történő elszámolás, ellenőrzés szabályait Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Egyéb információk:

Az itt nem szabályozott kérdésekben Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az irányadó.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Bukros Noémi Linda jegyzőtől a 78/468-026-os telefonszámon vagy a batya@batya.hu e-mail címen kérhető.

Bátya, 2024. március 28.

                                                                                                    Fekete Csaba

                                                                                                    polgármester