Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bátya Község Önkormányzata, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletnek megfelelően pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére.

 1. A közszolgáltatás jellemzői:

A felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítésére és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányul.

A közszolgáltatás Bátya község közigazgatási területére terjed ki. A község lakosságának száma 2020. január 1-én 2052 fő.

A kijelölt befogadó hely, a várható szennyvíz mennyisége és összetétele:

A közszolgáltatás ellátása során az igénybe vehető ártalmatlanító hely: a kalocsai szennyvíztisztító telep fogadó aknája (címe: Kalocsa, Ciglédi út 3025/5 hrsz.).

A közszolgáltatást ellátó köteles a közszolgáltatást szabályozó vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. §-nak megfelelően a vízügyi hatósággal a befogadó helyet kijelöltetni, majd szerződést kötni a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kalocsai telephelyével (6300-Kalocsa, Hősök útja 38.), amelyben a befogadás díja és egyéb feltételeinek meghatározásra kerülnek.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 2020. október 16 -tól 2025. október 15.

 • A közszolgáltató kötelezettségei:

Köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

A szennyvízszállítást kizárólag erre a célra készített, zárt rendszerű, az érvényes jogszabályoknak megfelelő járművel végezheti.

A szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal köteles ellátni.

Köteles a szállított szennyvíz eredetére vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

3. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:

Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell:

 1. a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel;
 2. a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő – hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására;
 3. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
 4. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;

e)      nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadja, valamint nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

4. Az ajánlattevő ajánlatának tartalma:

A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

 • Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő ajánlatot tevő pályázó lesz.

 • Az ajánlat benyújtásának határideje:

2020. október 15. 15:00 óra

 • Az ajánlat benyújtásának helye, címe:

Bátyai Polgármesteri Hivatal 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.

 • Az ajánlatnyelve:

Magyar.

 • Az ajánlat benyújtásának módja:

Cégszerűen aláírva, 2 db eredeti példányban, sértetlen, zárt cégjelzés nélküli borítékban.

Az ajánlat készítésével és benyújtásával, valamint a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatos minden költséget és kiadást a pályázónak kell viselnie. Az önkormányzat semmilyen módon nem kötelezhető a felmerült költségek részben vagy egészben történő megtérítésre.

 1.  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Bátyai Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20., 2020. október 15. 15:30 óra.

 1.  A bontás alkalmával érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha:
 1. az a pályázat benyújtására megállapított határidő letelte után érkezett,
 2. nem, vagy hiányosan tartalmazza azokat a kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott. A pályázatok felbontását Bátya község Jegyzője és a polgármester együttesen végzi.
 3.  Az ajánlatok bírálata:

A pályázatok elbírálására a Képviselő – testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt. Az értékelés a pályázat szöveges értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett javaslatokból áll.

 1.  Az eredményhirdetés helye, ideje:

Bátyai Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20., 2020. október 15. 15:45 óra.

 1. Szerződéskötés ideje:

2020. október 16.

 1. A közszolgáltatási szerződés tartalma:

A szerződés tartalma a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VI11.28.) Korm. rendelet alapján kerül meghatározásra.

 1.  A pályázati felhívás megjelenésének napja, helye:

2020. október 01. napján az önkormányzati hivatalos hirdetőtábla (6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.) és a hivatalos weblapján: https://batya.hu

Pályázatról további információ kérhető:

Bátyai Polgármesteri Hivatal 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.

Tel.:78/468-026, e-mail.: batya@batya.hu

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük